kligunenko_e_n_kravets_o_v_intensivnaya_terapiya_krovopoteri.pdf
s13054-019-2347-3.pdf
dod205_2014.pdf
109359-290289-1-PB.pdf
кровь121953-268299-1-PB.pdf